• OCEAN PROIZVODI
  • FINANSIJSKI PAKET
  • UPRAVLJANJE RESURSIMA
  • EVIDENCIONI SISTEMI
  • PRODAJA I DISTRIBUCIJA
  • STANDARDIZACIJA
  • MATIČNI URED
  • DOKUMENT MANAGEMENT i ARHIVIRANJE

OCEAN FINANSIJSKI APLIKATIVNI PAKET

Set integrisanih aplikacija automatizira upravljanje i kontrolu svih dijelova finansijskog poslovanja: finansijsko knjigovodstvo, plaćanja, potraživanja, cash management, obračun naknada, analiza rizika, osnovna sredstva i finansijski apekt narudžbi - od planiranja, ispostavljanja do izvršenja.

Integrisan sa drugim paketima omogućava sveobuhvatan pogled na: resurse, proizvodnju i usluge organizacije.
U paketu su prekonfigurisani svi zakonom propisani izvještaji.


MODULI PAKETA

> Glavna knjiga
> Plaćanja
> Potraživanja

> Cash Management
> Stalna Sredstva
> Narudžbe - Finansijske


FUNKCIJE i KARAKTERISTIKE

Vođenje svih knjigovodstvenih podataka
Potraživanja i plaćanje obaveza, uključujući planirane
Evidentiranje stanja i prometa sredstava
Budžet i Fondovi: planiranje i kontrola izvršenja
Olakšana finansijska kontrola
Jednostavan pristup svim podacima i izvještavanje
Finansijski nadzor nad osnovnim sredstvima
Analiza rizika - procjena naplativosti potraživanja
Razmjena podataka sa eksternim sistemima - bankama
Održavanje i podrška tokom cijelog živitnog ciklusa proizvoda

 

 


Copyright Ocean 2015