• OCEAN RJEŠENJA
  • Za DRŽAVNU UPRAVU
  • TREZOR za općine i vanbudžetske fondove
  • Za SEKTOR USLUGA
  • Za TRGOVINU
  • Za PROIZVODNJU
  • Za NAPLATU USLUGA
  • CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

Rješenja za proizvodnju

Postavke rješenja odgovaraju specifičnim potrebama proizvodne organizacije. Osiguran cjelovit pogled na proizvodni proces i obuhvata planiranje i rezervaciju angažmana ljudskih resursa na pojedinim radnim nalozima - projektima, rezervaciju alata, mašina i postrojenja te korištenje prostora koji su potrebni za realizaciju radnih naloga, kao i planiranje materijala i dijelova koji su predmet rada.

Svi troškovi resursa koji se koriste za realizaciju proizvodnih naloga se posmatraju u finansijskom sistemu što omogućava kontrolu troškovima i prije početka proizvodnje.

PROIZVODNJA
opće rješenje

MEDIJSKA PRODUKCIJA - za TV i Radio kuće
rješenje za elektronske medije

Rješenja se grade u skladu sa potrebama korisnika te je "sastavnica radnog  naloga" kao osnovni dokument sistema specifična za  za konfekciju, prehranu - restorane, za komadnu proizvodnju, za proizvodnju sa integracijom komponenti i druge. 

Rješenje je podrška kod planiranja i praćenja realizacije proizvodnje.

Integracija sa finansijskim i paketom za upravljanje tokovima roba i upravljanje reusrsima omogućava potpuno upravljanje troškovima proizvodnje.

 

Planiranje i realizacija proizvodnje programa u Radio i TV produkciji koja uključuje  planiranje ljudskih resursa (do detalja profesionalnih sposobnosti i raspoloživosti), planom upotrebe tehničkih sredstava i upotrebe studija bez preklapanja u planu i sa minimalnim praznim hodom.

Integracija sa finansijskim paketom omogućava planiranje  i kontrolu izvršenja budžeta produkcije.  

Osnova rješenja su paketi za upravljanje resursima i finansijski paket 
 paketu Upravljanje resursima
 Finansijskom paketu

FINANSIJSKO POSLOVANJE
u proizvodnji

UPRAVLJANJE RESURSIMA i UPRAVLJANJE TOKOVIMA ROBA
u proizvodnji

Planiranje i praćenje troškova proizvoidnje. Osnova rješenja: Finansijski paket (sa modulima Glavna knjiga, Potraživanja,  Plaćanja, Cash Management, Stalna sredstva, Narudžbe -  finansijske i Blagajna). Poseban kvalitet rješenja je integracija sa paketom za upravljanje resursima koji uključuje Time management modul.
 Finansijskom paketu

Planiranje i rezervacija svih resursa potrebnih za realizaciju proizvodnje. Osnova rješenja: Ocean paket za upravljanje resursima (sa modulima Time management, Plaće i drugim). 
 paketu Upravljanje resursima

Copyright Ocean 2015