• OCEAN RJEŠENJA
  • Za DRŽAVNU UPRAVU
  • TREZOR za općine i vanbudžetske fondove
  • Za SEKTOR USLUGA
  • Za TRGOVINU
  • Za PROIZVODNJU
  • Za NAPLATU USLUGA
  • CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

Rješenje pokriva sve aktivnosti koje odnose na obračun i isplatu plaća u uslovima trezorskog poslovanja. Pogodno je za državne institucije i organiyacije sa velikim brojem zaposlenika.

Korist od rješenja je višestruka jer obezbjeđuje potpunu kontrolu isplate sredstava iz budžeta, trezor se rasterećuje od procesiranja velikog broja transakcija vezanih za plaće i omogućeno je da se funkcija trezora fokusira na planiranje i izvršenje budžeta.

Sve uplate se obavljaju konsolidovanim nalozima za plaćanje čime se bitno smanjuje ukupan iznos koji se plaća za bankarske provizije i ostvaruju se značajne uštede u poslovanju organizacije.

> više o rješenju za Centralizirani Obračun i Isaplatu Plaća


FUNKCIJE i KARAKTERISTIKE

Osnova rješenja su Ocean softverski paketi:
    Upravljanje resursima: Kadrovske evidencije, Plaće
    Finansijski paket: Glavna knjiga, Plaćanja, Potraživanja, Cash Menadžment
    Ocean Standardizacija: jedinstveni interfejsi, podaci i sigurnost sistema
Rad sa svim BH jezicima i sa dva pisma (latinica i ćirilica).
Vođenje svih podataka koji se odnose na obračun i isplatu plaća
Potpuno upravljanje finansijama koje se odnose na ljudske resurse budžetski korisnika
COIP je funkcioniše kao komplementaran sistem trezora
Direktne koristi za Trezor:
    Trezor vodi podatke samo o direktnim partnerima trezora
    Ne vodi podatke o mnogobrojnim komitnetima (kreditorima) zaposlenih
    Trezor se fokusira na planiranje i kontrolu izvršenja budžeta
    Velike uštede na troškovima bankarskih provizija
    Kroz automatski interfejs integrisan sa trezorima višeg nivoa (ISFU)
Automatski interfejsi i razmjena podataka u elektronskom obliku sa
    Kroz automatski interfejs integrisanost sa bankarskim sistemima
    Zavod za PIO/MIO i Zavodom za zdravstveno osiguranje (RAS fajl)
    Veza sa te drugim organizacijama/kreditorima.
Izvještavanje i podrška na nivou Trezora
   Organizacija primopredaje M4 obrazaca
   DP obrasci
   Različiti sumarni izvještaji na niviou Trezora
   Izvještaji za Centralnu banku
Ocean osigurava
   Sistemska i funkcionalna podrške u eksploataciji
   Blagovremeno usaglašavanje relevantnim zakonskim i drugim promjenama

 

 

Copyright Ocean 2015