• OCEAN PROIZVODI
  • FINANSIJSKI PAKET
  • UPRAVLJANJE RESURSIMA
  • EVIDENCIONI SISTEMI
  • PRODAJA I DISTRIBUCIJA
  • STANDARDIZACIJA
  • MATIČNI URED
  • DOKUMENT MANAGEMENT i ARHIVIRANJE

Ocean evidencioni sistemi

Aplikativni softver automatizira registrovanje podataka o velikom broju objekata evidencije kao što su ljudski resursi, poslovni partneri, osnovna sredstva, pokretna i nepokretna imovina, objekti za koje su vezani prihodi i rashodi i drugi. Softver dozvoljava naknadno dodavanje novih atributa i novih tipova dokumenata bez programiranja.  

Uz objekte evidencije je moguće pridružiti neograničen broj pratećih dokumenata kao što su  ugovori, odluke i slično. 

Funkcioniše kao samostalan sistem ili se implementira kao dio integralnog rješenja sa drugim paketima: finansijskim, paketom za upravljanje tokovima roba, upravljanje resursima.

> Ocean Evidencije


EVIDENCIONI SISTEMI - RJEŠENJA

> Evidencije objekata po svim elementima
> Evidencije dokumenata
> Evidencije poslovnih subjekata
> Evidencije nekretnina
> Evidentiranje marketinških podataka
> Evidencije - ostale sa većim brojem atributa

FUNKCIJE i KARAKTERISTIKE

Evidentiranje velikog broja podataka o velikom broju objekata
Jedinstvenost podataka u cijelom sistemu   
Pogled na objekat evidencije i na prateće dokumente kroz tipsku formu   
Pretraživanje po osnovnim atributima i po pratećim dokumentima
Administrativni poslovi: evidencija dokumenata
Komitenti - poslovni partneri: opći podaci, računi u bankama, ugovori 
Registri jedinica za obračun prihoda i rashoda
Pogled na grupe objekata od strane kosrisnika (ili grupa korisnika)
Selektivna prava korisnika da unose, vide i mijenjaju grupe podataka 

Copyright Ocean 2015