• OCEAN USLUGE
  • APLIKATIVNI SERVIS – HOSTING
  • RAZVOJ SOFTVERA
  • KONSALTING
  • IMPLEMENTACIJA
  • OBUKA
  • ODRŽAVANJE I PODRŠKA

OBUKA

Obuka kadrova korisnika osigurava produktivnu eksploataciju sistema. Fukcionalna obuka se izvodi za rukovodstvo sa ciljem da se upozunaju sa funkcionalnim mogućnostima sistema a aplikativna obuka se izvodi za operatore na sistema sa ciljem da operatori u potpunosti budu ospobljeni za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka.

Siastem na kojem se izvodi obuka za operatore u potpunosti odgovara sistemu u eksploataciji.

Za korisnikov kadar koji obavlja poslove administriranja aplikacije izvodi se posebna - administratorska obuka.  


KARAKTERISTIKE 
Zajedno sa korisnikom se određuju tip i vrste obuke, te profili polaznika
O buka se izvodi se na testnom sistemu - kopijom realne aplikacije.
Dužina i intenzitet su prilagodjeni kompleksnoti aplikacije
Broj polaznika zavisi od tipa i vrste obuke, predznanju polaznika ...
Rezultat obuke: svaki zaposlenik korisnika kvalitetno i
     samostalno obavlja radne aktivnosti.
Maksimalna prilagođenost početnom nivou korisnika
Specijalističke obuke za pojedine specifične segmente poslovanja
Prelazak na realan sistem nakon uspješne obuke na testnom sistemu


Copyright Ocean 2015