• OCEAN RJEŠENJA
  • Za DRŽAVNU UPRAVU
  • TREZOR za općine i vanbudžetske fondove
  • Za SEKTOR USLUGA
  • Za TRGOVINU
  • Za PROIZVODNJU
  • Za NAPLATU USLUGA
  • CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

Rješenja za državnu upravu i javne institucije

Na raspolaganju je niz postavki koje pokrivaju jedan ili više segmenata poslovnog sistema uključujući finansije, resurse, robe proizvodnju ili administraciju. Za općine je namijenjena aplikacija Matični ured. Za svako rješenje obezbjeđeni svi zakonom propisani izvještaji.

CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA  (COIP) za državnu upravu i institucije

UPRAVLJANJE RESURSIMA 
u državnoj upravi i institucijama

Rješenje je namijenjeno za centralizirani obračun i isplatu plaća u uslovima trezorskog poslovanja. Može se primjenjivati za organizacije sa velikim brojem zaposlenika. Osnova rješenja: Ocean upravljanje resursima (sa modulima Personalne evidencije i Ocean plaće) i Ocean Finansijski Aplikativni Finansijski Paket.
  COIP rješenju

Zapošljavanje i prijem radne snage, evidencije podataka o djelatnicima, obračun plaća. Osnova rješenja: Ocean paket za upravljanje resursima (sa modulima Zapošljavanje, Personalne evidencije, Plaće i Time management). Pogodno za državnu upravu i državne agencije. 
 paketu Upravljanje resursima

FINANSIJSKO POSLOVANJE
u državnoj upravi i institucijama

UPRAVLJANJE TOKOVIMA DOKUMENATA
u državnoj upravi i institucijama

Planiranje i izvršenje finansijskih tokova u skladu sa budžetom. Osnova rješenja: Finansijski paket (sa modulima Glavna knjiga, Potraživanja,  Plaćanja, Cash Management, Stalna sredstva, Narudžbe -  finansijske i Blagajna). Integracija sa paketom za upravljanje ljudskim resursima. Pogodno za općine i regionalne nivoe državne uprave.
 Finansijskom paketu

Prati status svakog dokumenta u organizaciji od prijema/nastanka do konačnog rješavanja i arhiviranja. Osnova rješenja: Ocean Document management. Prekonfigurisano rješenje za općinsku administraciju.
 Document management sistemu

MATIČNI URED
rješenje za općine


U skladu sa zakonima rješenje u potpunosti pokriva sve aktivnosti vezane za rad matičnih ureda u općinama Bosne i Hercegovine. Osnova rješenja je aplikacija Ocean Matični Ured.
aplikaciji Matični ured

Copyright Ocean 2015