• OCEAN PROIZVODI
  • FINANSIJSKI PAKET
  • UPRAVLJANJE RESURSIMA
  • EVIDENCIONI SISTEMI
  • PRODAJA I DISTRIBUCIJA
  • STANDARDIZACIJA
  • MATIČNI URED
  • DOKUMENT MANAGEMENT i ARHIVIRANJE

OCEAN PROIZVODI

Ocean softverski proizvodi čine potpuno integrisan set aplikacija koji u potpunosti pokriva poslovne aktivnosti raznih tipova korisnika. Fleksibilnsot Ocean proizvoda čini da su pogodni za državnu upravu i državne institucije, finansijske institucije, sektor usluga, proizvodnju i te za trgovinu i distribuciju.

Bez obzira da li se integriše jedan ili više Ocean proizvoda, menadžment dobija informacije koje olakšavaju pravovremeno donošenje odluka i adaptaciju na uslove tržišta kao i na
promjene  legislative.


OCEAN SOFTVERSKI PROIZVODI

> Ocean Finansijski Aplikativni Paket
> Paket za upravljanje resursima
> Paket za Upravljanje Tokovima Roba

> Ocean Evidencioni Sistemi
> Upravljanje Tokovima Dokumenata
> Ocean Matični Ured


KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Multikorisnički real-time sistemi bazirani na stabilnim tehnologijama 
Stabilnost, Sigurnost, Robusnost 
Konfigurabilni, Modularni, Skalabilni, Portabilni  
Multi-company, Multi-division, Multi-currency
Višejezičnost i više pisama (latinica, ćirilica) 
Jedinstvenost podataka, unificiran GUI 
Veze sa externim sistemima
Izvještavanje - MS Office Word/Excel
Sigurna migracija na buduće platforme
Usklađenost sa zakonima, Life-time podrška

 

Copyright Ocean 2015