• OCEAN RJEŠENJA
  • Za DRŽAVNU UPRAVU
  • TREZOR za općine i vanbudžetske fondove
  • Za SEKTOR USLUGA
  • Za TRGOVINU
  • Za PROIZVODNJU
  • Za NAPLATU USLUGA
  • CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

RJEŠENJA ZA POSLOVE NAPLATE

Rješenje za organizacije koje obavljaju poslove naplate usluga iznajmljivanja stambenih i poslovnih prostora, naplate struje, gasa, komunalija i drugih, gdje jedan davalac daje jednu ili više usluga, a korisnik ili grupa korisnika dobija jednu ili više usluga.

Shema naplate može biti da se obračunava, fakturiše i naplaćuje jedna ili više usluga od pojedinačnih ili od grupa korisnika.

Korist za korisnike ovog sistema je višestruka jer rješenje uključuje sveobuhvatno evidentiranje svih davalaca i primalaca usluga, tačan obračun naknada za pojedine usluge, pravoremeno fakturisanje, te efikasno praćenje naplate fakturisanih usluga kao i automatsko generisanje opomena (i tužbi) za neplaćene usluge. 

EVIDENCIONI SISTEMI
za poslove naplate

FINANSIJE
za poslove naplate

U sistemu se evidentiraju sve što je potrebno za naplatu pojedinih usluga: od podataka o pojedinim primaocima i davaocima usluga, cjenovnici usluga i način kalkulacije vrijednosti usluge, do načina naplate do ugovora između davalaca i primalaca usluga. Podaci iz evidencionog sistema se koriste u finansijskom sistemu. 
 Evidencionim sistemima

Rješenje pokriva cijeli ciklus poslovanja vezanog za poslove naplate: obračun naknada  za usluge, generisanje potraživanja, fakturisanje, prikupljanje sredstava i poravnanje faktura i uplata. 
Osnova rješenja: Finansijski paket (sa modulima Obračun naknada, Glavna knjiga, Potraživanja, Plaćanja, Cash Management i Blagajna). Posebna kvalitet rješenja je integracija sa evidencionim sistemima.
 Finansijskom paketu

OBRAČUN NAKNADA
za poslove naplate

BLAGAJNE
za poslove naplate

Rješenje koje se temelji na softverskom modulu Ocean obračun naknada, inače dio Ocean finansijskog paketa, koji na osnovu evidentiranih usluga i korisnika usluga obračunava vrijednost usluge koja će biti fakturisana.
 Finansijskom paketu

Naplata fakturisanih usluga se obavlja na  naplatnim blagajnama čije funkcije su pokrivene aplikacijom, Ocean Cash management, inače dio Ocean Finansijskog paketa, koja obezbjeđuje trenutan uvid u sve podatke vezane za korisnika usluga koji obavlja uplatu. 
 Finansijskom paketu

Copyright Ocean 2015